Polityka prywatności od 25.05.2018

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Just Men Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach Dolnych przy ul. Łużyckiej  1b (zwanej „Spółka”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonatorebka.pl (zwanego dalej „ZielonaTorebka”).
U Administratora nie został powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych na adres
1. e-mail: administrator@zielonatorebka.pl,
Lub
2. adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych, Just Men Sp. Z o.o., ul. Łużycka 1b, 05-092 Łomianki Dolne.

Skąd posiadamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w ZielonaTorebka.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
    •    umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z ZielonaTorebka, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary zakupione w ZielonaTorebka;
    •    zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
    •    obsługi reklamacji w ZielonaTorebka w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
    •    obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
    •    kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:
    •    monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w ZielonaTorebka;
    •    dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach ZielonaTorebka;
    •    prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów ZielonaTorebka;
    •    kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
    •    zapewnienie obsługi usług płatniczych;
    •    zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
    •    monitorowanie Twojej aktywności np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz ZielonaTorebka między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego www.zielonatorebka.pl, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
    •    obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
    •    organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
    •    windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
    •    prowadzenie analiz statystycznych;
    •    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie możliwości rozliczenia i wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
    •    zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
    •    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
    
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

    •    adres email jako login, hasło, telefon oraz informacji o Twoim adresie i adresie dostawy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z ZielonaTorebka.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
    •    w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    •    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
    •    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
    •    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
    •    przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
    •    Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami danych osobowych będą:  

podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi ZielonaTorebka oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Ciebie dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Ciebie drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmioty współpracujące z Administratorem w ramach programów jakościowych (np. Trusted Shops – program prowadzony przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy) - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy także podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników ZielonaTorebka, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
    •    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
    •    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
    •    zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
    •    statystycznych i archiwizacyjnych,
    •    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.