Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 roku

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

http://www.zielonatorebka.pl
obowiązuje  od  25.12.2014r.

 

REGULAMIN SKLEPU

na podstawie art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002r. , nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy  z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 z późm. zm.).

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem  http://www.zielonatorebka.pl jest firma JUST MEN Sp. z o.o z siedzibą w Łomiankach Dolnych, przy ulicy  Łużycka 1B, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177025, NIP: 525-229-66-69, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł., zwanym dalej Sklepem Internetowym.

Dane służące do kontaktu ze sklepem:
Tel.: +48 661 011 814
E-mail: biuro@zielonatorebka.pl

 

I. SŁOWNIK

1. Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl – sklep działający pod adresem: http://www.zielonatorebka.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
2. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym http://www.zielonatorebka.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
3. Adres reklamacyjny: Just Men Sp. z o.o., ul. Łużycka 1b, 05-092 Łomianki Dolne
4. Cennik Dostaw: znajduje sie pod adresem - http://www.zielonatorebka.pl/basket/index
5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. Dostawa: usługa przewozowa wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
7. Dowód zakupu: faktura, paragon, rachunek - wystawione zgodnie z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
8. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
9. Karta produktu: informacja o pojedynczym produkcie znajdująca się na podstronie sklepu.
10. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej - dokonujący zakupów w Sklepie, posiadający konto klienta;
11. Kodeks Cywilny: ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
12. Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania zawartych w art. 2 pkt. 5 Ustawy o Przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami.
13. Konsument/Klient/Kupujący - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
14. Konsultant - osoba obsługująca Klienta telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie;
15. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, które służą między innymi do: realizacji zamówień składanych przez Klienta, obsługi jego historii zamówień, preferencji dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, danych dotyczących wpłat Klienta, otrzymywanych Newsletters;
16. Koszyk – element Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
17. Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
18. Miejsce wydania rzeczy: wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres pocztowy lub punkt odbioru.
19. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl oraz o promocjach i konkursach.
20. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.  z 2014r. poz. 827) - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z zm.);
21. Przelew tradycyjny - płatność dokonana przez Klienta w banku lub na poczcie;
22. Przelew elektroniczny - płatność dokonana przez Klienta za pomocą systemów płatności on-line.
23. Punkt odbioru - sklep "z serca natury" prowadzony przez firmę Just Men Sp. z o.o., w którym
można odebrać zamówienie realizowane przez Sklep Internetowy.
24. Sklep/Sprzedawca:
serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonatorebka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
25. Właściciel serwisu internetowego
– dostępnego pod adresem WWW.zielonatorebka.pl:
Just Men Sp. z o.o., ul. Łużycka 1b, 05-092 Łomianki Dolne
NIP:525-229-66-69
Regon: 15590949
GIODO: zgłoszony zbiór o nazwie Klienci Sklepu-Lista
Konto bankowe:84 1020 1026 0000 1302 0179 9980
26. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym http://www.zielonatorebka.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
27. System: współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowania , które zapewniają przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.
28. Treść cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt.5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. poz. 827);
29. Umowa: umowa zawierana poza lokalem firmy lub na odległość wg Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. w przypadku Kupujących.
30. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, gdy rzecz:
- nie posiada właściwości wynikających z umowy, przeznaczenia czy okoliczności;
- została wydana w stanie niezupełnym;
- nie nadaje się do celu, który został określony przy zawarciu umowy;
- nie posiada właściwości określonych przez producenta;
31. Wada prawna 
- kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej.
32. Sklep stacjonarny - sklep "Z Serca Natury" przy ulicy Wiślanej 3A, 05-092 Łomianki.

 

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Sprzedający:
a)
stosuje się do kodeksu dobrych praktyk;
b) nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego, ale informuje o znanych mu gwarancjach określanych przez producentów czy osoby trzecie będące przedstawicielami producenta;
c)
zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad;
d) nie pobiera żadnych opłat/korzyści  z tytułu komunikacji Klienta z nim/sklepem
2. Ceny:
a)
Podane na stronie internetowej zielonatorebka.pl są cenami:
- podawane w złotych polskich
- brutto (zawierają podatek VAT)
- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych
-nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
b) Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
c) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej
d) Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
3. Miejsce wydania rzeczy - musi znajdowac się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wybrania miejsca wydania w innym kraju, Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym poprzez:
email: biuro@zsercanatury.pl
lub
tel.: +48 661 011 814
w celu określenia indywidualnego  sposobu i kosztów dostawy.
4. Paragon/faktura VAT - na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
5. Ułatwienie procesu składania kolejnych zamówień - Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętywania jego danych przez sklep.
6. Umowa  - umowa jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

III. WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1. Wiek Klienta - który ukończył 18 lat,  może korzystać ze Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl jako zarejestrowany Klient w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl.
2. Warunek rejestracji -  jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych - dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym http://www.zielonatorebka.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Just Men Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, oraz komunikacji i otrzymania informacji handlowych związanych z ofertą Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz informacji dotyczących technicznych zmian na jego koncie. Klient może w każdej chwili można zrezygnować z konta w Sklepie Internetowym http://www.zielonatorebka.pl, poprzez przesłanie listu bez treści z wpisanym słowem "Usunięcie konta" wysłany z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze). Po ich usunięciu Klient otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.
4. Dane osobowe - dane osobowe podane podczas składania Zamówienia nie będą udostępniane osobom trzecim na podstawie art. 24 , ust 1. 29 sierpnia 1997 ustawy o ochronie danych osobowych. Podawane dane osobowe są bezpieczne.  Baza danych osobowych jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z prawem każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych i może je przeglądać i dowolnie modyfikować oraz zażądać ich trwałego usunięcia. Opis polityki prywatności i cookies znajduje sie pod adresem na stronie sklepu: http://www.zielonatorebka.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html
5. Czas na składanie zamówień:
a)
Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.zielonatorebka.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
b) Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie mozliwość wyłączenia niektórych dostaw, o czym Klient będzie poinformowany mailem na podany adres mailowy przy zamówieniu.
c) Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru lub zniszczenia opakowania w obecności kuriera lub pracownika poczty, a tym samym sporządzenie protokołu szkody ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
6.  Zawarcie umowy kupna - Klient składając zamówienie opisane w punkcie 5 - Warunki Realizacji Zamówienia zawiera umowę  kupna zamawianych towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sklepem Internetowym-sprzedającym a Klientem.
W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
- rodzaj zamawianego towaru;
- ilość zamawianego towaru;
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, mogą to być dwa różne adresy;
- sposób dostawy;
- sposób płatności;

istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl.
W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podział zamówienia można dokonać pod względem przewidywanego czasu realizacji. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.

7. Warunek dostawy - dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego http://www.zielonatorebka.pl.
8 .Miejsce dostawy - Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu.
9. Zawieszenie realizacji zamówienia - możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie, zdarzenia losowe,  itp.
10. Niedostarczenie zamówionych towaru lub opóźnienie ich dostarczenia - Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy lub braku możliwości skontaktowania się przez firmę dostarczającą towar z klientem.
11. Brak zamawianych produktów w magazynie - jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia lub skontaktuje się w tej sprawie telefonicznie..
- - W przypadku, gdy Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.
- - Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl.
12. Odstąpienie od realizacji umowy przez Sprzedającego - niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep Internetowy http://www.zielonatorebka.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 5 (pięć) dni roboczych od anulowania zamówienia.
13. Zamówienia składane przez osoby nieupoważnione - w przypadku, gdy zamówienia są składane w imieniu Klienta przez osoby nieupoważnione, Sklep nie ponosi za nie odpowiedzialności. Klient w imieniu ochrony swoich danych osobowych i swojego bezpieczeństwa,  nie powinien udostępniać swoich dostępowych danych do konta w Sklepie innym osobom.
14. Anulowanie lub modyfikacja zamówień - gdy zamówienie zostało już zrealizowane, to nie może być już anulowane ani zmodyfikowane.
15. Formy płatności - Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
- płatność gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych zaakceptowanych w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym
- płatność gotówką przy wyborze "za pobraniem" i odbiorze przesyłki (kurier), przelew bankowy, przelew elektroniczny, kartą płatniczą, kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych zaakceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od chwili otrzymania przez Sklep potwierdzenia wpływu środków od operatora płatności, lub w przypadki przelewu bankowego, wpływu wpłaty na konto bankowe Sklepu
- zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone przelewem na konto bankowe Sklepu lub kartą płatniczą w  systemie akceptowanym przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
- W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 

IV. PRAWO DO  ODSTĄPIENIA OD UMÓW

1. Prawo - na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 Prawa Konsumenckiego.
2. Termin na odstąpienie od umowy - Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Wzóry formularzy: Kupujący może odstąpić od umów korzystając z poniższych wzorów formularzy zamieszczonych  poniżej lub w innej formie pisemnej zgodnej z Prawem Konsumenckim:

1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - link do pobrania formularza - w formacie .doc  - formacie .pages  - w formacie .pdf

2. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI (wypełnić i odesłać)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nazwa i adres firmy i adres zwrotu towaru:                                          miejscowość i data
Just Men Sp. z o.o.
ul. Łużycka 1b
05-092 Łomianki Dolne
biuro@zsercanatury.pl
 
Imię i Nazwisko Klienta
Adres Klienta


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi ( nazwa usługi)  ................. zawartej dnia ................... .

Data i podpis klienta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4. Forma odstąpienia - może być w formie pisemnej lub elektronicznej, poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany pod adresem:http://www.zielonatorebka.pl/webpage/kontakt.html
5. Potwierdzenie odstąpienia- Sprzedający potwierdzi na adres mailowy podany przy zamówieniu otrzymanie oświadczenia od odstąpienia od umowy.
6. Zwrot towaru i koszt zwrotu - Kupujący ma obowiązek w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy zwrócić zakupiony towar na własny koszt i ryzyko.
7. Zmniejszenie wartości zwracanego towaru - konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będących przedmiotem umowy.
8. Zwrot płatności - Sprzedający w terminie 14 dni zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności używając tego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient pod warunkiem otrzymania rzeczy z powrotem.
9. Brak prawa do odstąpienia od umowy - zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a) cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) świadczeniem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu od odstąpienia umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

V. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VI. REKLAMACJE

1. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klient może zgłaszać poprzez wysłanie maila ( dane do kontaktu na stronie: http://www.zielonatorebka.pl/webpage/kontakt.html ). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2. Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Sklep "z serca natury", ul. Wiślana 3A, 05-092 Łomianki. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie faktury).
5. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
6. Wzóry formularzy: Kupujący może złożyć reklamację korzystając z poniższych wzorów formularzy zamieszczonych  poniżej lub w innej formie pisemnej zgodnej z Prawem Konsumenckim:

1. FORMULARZ  REKLAMACJI TOWARU  - link do pobrania formularza - w formacie .doc  - formacie .pages  - w formacie .pdf


2. FORMULARZ  REKLAMACJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ  (wypełnić i odesłać)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nazwa i adres firmy i adres zwrotu towaru:                                          miejscowość i data
Just Men Sp. z o.o.
ul. Łużycka 1b
05-092 Łomianki Dolne
biuro@zsercanatury.pl
 
Imię i Nazwisko Klienta
Adres Klienta

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu zielonatorebka.pl składam reklamację dotyczącą usługi (nazwa usługi i opis problemu).


Imię i Nazwisko Klienta
Adres Klienta__________________________
*) Niepotrzebne skreślić
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

VII. RĘKOJMIA

1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego - Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów zgodnie z art. 556 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta- jest określona zgodnie z art. 556. § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.
3. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi - Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi zgodnie z art. 557. § 1 i§ 2 Kodeksu Cywilnego.
4. Rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie rękojmi – Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć zgodnie z art. 558. § 1i §2 Kodeksu Cywilnego.

4. Brak odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne z tytułu rękojmi – zgodnie z art. 559 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

5. Odstąpienie od umowy przez Kupującego – zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego:

- § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

- § 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

- § 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

- § 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

6. Sprzedaż rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku – zgodnie z art. 561 Kodeksu Cywilnego:

- § 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- § 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

- § 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.

7. Dostarczanie rzeczy częściami – zgodnie z art. 562 Kodeksu Cywilnego jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

8. Utrata rękojmi przez Kupującego  - zgodnie  z art. 563 Kodeksu Cywilnego:

- § 1 - Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

- § 2 - Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

- § 3 - Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

9. Zachowanie rękojmi przez Kupującego – zgodnie z art. 564 Kodeksu Cywilnego w  wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

10. Ograniczenie rękojmi do rzeczy wadliwych – zgodnie z art. 565 Kodeksu Cywilnego jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

11. Wada fizyczna – odstąpienie od umowy lub żądanie obniżenia ceny przez Kupującego – zgodnie z art. 566 Kodeksu Cywilnego:

- § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

- § 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

12. Rękojmia z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości – zgodnie z art. 567 Kodeksu Cywilnego:

- § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości Kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.

- § 2. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, Kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje Kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

- § 3. O zamiarze sprzedaży Kupujący powinien w miarę możności zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.

13. Okres rękojmi za wady fizyczne – zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego:

- § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku.

- § 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

- § 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

14. Rękojmia za wady prawne – zgodnie z art. 5721 Kodeksu Cywilnego Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.

15. Rękojmia, gdy osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej – zgodnie z art. 573 Kodeksu Cywilnego Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

16. Odstąpienie od umowy albo żądanie obniżenia ceny z powodu wady prawnej – zgodnie z art. 574 Kodeksu Cywilnego, jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.

17. Obowiązek Sprzedawcy do zwrotu otrzymanej ceny z powodu wady prawnej – zgodnie z art. 575 Kodeksu Cywilnego, jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

18. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi – zgodnie z art. 5751 Kodeksu Cywilnego, jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

19. Okres uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne – zgodnie z art. 576 Kodeksu Cywilnego:

- § 1 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

- § 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

- § 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

 

VIII. POLITYKA  PRYWATNOŚCI  ORAZ  BEZPIECZEŃSTWO  DANYCH  OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.-

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Kupujący składając zamówienie i podając Sprzedawcy swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usuwania swoich danych osobowych..

5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityka Prywatności i Cookies, które znajdują się pod adresem: http://www.zielonatorebka.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Just Men Sp. z o.o.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszania praw Kupującego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się do podporządkowania się obowiązującemu prawu w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

7. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zielona torebka.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

- Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

- Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zielonatorebka.pl

- Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

8. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

9. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

10. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Just Men Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego WWW.zielonatorebka.pl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze sprzedażą przez sklep internetowy WWW.zielonatorebka.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie WWW.zielonatorebka.pl.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.